C++博客 :: 首页 :: 联系 :: 聚合  :: 管理
  117 Posts :: 2 Stories :: 61 Comments :: 0 Trackbacks

常用链接

留言簿(8)

搜索

  •  

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜

02 2010 档案

posted @ 2010-02-25 21:41 烟皑 阅读(1869) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-18 01:42 烟皑 阅读(11054) | 评论 (1)  编辑

     摘要: 在很多情况下,程序员迫切需要取得一个按键的ASCII码值,一些常用的字符的ASCII可以去记住它,比如‘A’,‘1’等,但是一些生僻的字符的ASCII,比如‘:’、‘+’等,就要去查ASCII码表,扩展ASCII码共有256个字符,查询时浪费时间并且有时还会查询错误。下面写一个程序,程序在接受到某个按键消息时,将接受到按键的转换为ASCII码。  阅读全文
posted @ 2010-02-17 23:38 烟皑 阅读(2891) | 评论 (2)  编辑

     摘要: 该随笔来源于CSDN博客,主要有PreTranslateMessage函数原型,相关说明以及笔者关于该函数的一些心得体会  阅读全文
posted @ 2010-02-17 23:11 烟皑 阅读(6101) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-17 20:16 烟皑 阅读(1641) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-17 18:08 烟皑 阅读(942) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-17 17:59 烟皑 阅读(2269) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-17 17:25 烟皑 阅读(3241) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-17 17:04 烟皑 阅读(427) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-17 16:16 烟皑 阅读(385) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 17:35 烟皑 阅读(391) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 17:20 烟皑 阅读(511) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 16:51 烟皑 阅读(731) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 16:17 烟皑 阅读(978) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 16:09 烟皑 阅读(826) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 15:35 烟皑 阅读(197) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 15:16 烟皑 阅读(189) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 15:04 烟皑 阅读(525) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 14:41 烟皑 阅读(2927) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 14:04 烟皑 阅读(357) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-15 03:16 烟皑 阅读(3053) | 评论 (14)  编辑

posted @ 2010-02-15 02:56 烟皑 阅读(879) | 评论 (1)  编辑

posted @ 2010-02-14 23:01 烟皑 阅读(765) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-13 12:46 烟皑 阅读(317) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-12 20:44 烟皑 阅读(249) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-12 19:41 烟皑 阅读(183) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-12 19:02 烟皑 阅读(249) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-12 17:47 烟皑 阅读(494) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-12 14:59 烟皑 阅读(364) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-11 17:10 烟皑 阅读(285) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-10 03:00 烟皑 阅读(58628) | 评论 (17)  编辑

posted @ 2010-02-08 01:26 烟皑 阅读(4176) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-06 23:37 烟皑 阅读(218) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-06 20:48 烟皑 阅读(806) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-06 20:29 烟皑 阅读(1060) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-06 19:28 烟皑 阅读(401) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-06 14:46 烟皑 阅读(317) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-05 22:53 烟皑 阅读(219) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-05 21:12 烟皑 阅读(207) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-05 20:23 烟皑 阅读(666) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-05 17:25 烟皑 阅读(3902) | 评论 (3)  编辑

posted @ 2010-02-05 14:03 烟皑 阅读(600) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-02-04 17:04 烟皑 阅读(1070) | 评论 (1)  编辑