misschuer

常用链接

统计

积分与排名

百事通

最新评论

hdu 1402 A * B Problem Plus

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1402
#include<iostream>
#include
<cmath>
using namespace std;
typedef 
struct vir{
        
double re,im;
        vir()
{}
        vir(
double a,double b){re=a;im=b;}
        vir 
operator +(const vir &b)return vir(re+b.re,im+b.im);}
        vir 
operator -(const vir &b)return vir(re-b.re,im-b.im);}
        vir 
operator *(const vir &b)return vir(re*b.re-im*b.im,re*b.im+b.re*im);}
}
vir;
vir x1[
200005],x2[200005];
const double Pi = acos(-1.0);
void change(vir *x,int len,int loglen)
{
        
int i,j,k,t;
        
for(i=0;i<len;i++)
        
{
                t 
= i;
                
for(j=k=0;j<loglen;j++,t>>=1)
                        k 
= (k<<1)|(t&1);
                
if(k<i)
                
{
                        vir wt 
=  x[k];
                        x[k] 
= x[i];
                        x[i] 
= wt;
                }

        }

}

void fft(vir *x,int len,int loglen)
{
        
int i,j,t,s,e;
        change(x,len,loglen);
        t 
= 1;
        
for(i=0;i<loglen;i++,t<<=1)
        
{
                s 
= 0;
                e 
= s + t;
                
while(s<len)
                
{
                        vir a,b,wo(cos(Pi
/t),sin(Pi/t)),wn(1,0);
                        
for(j=s;j<s+t;j++)
                        
{
                                a 
= x[j];
                                b 
= x[j+t]*wn;
                                x[j] 
= a + b;
                                x[j
+t] = a - b;
                                wn 
=wn*wo;
                        }

                        s 
= e+t;
                        e 
= s+t;
                }

        }

}


void dit_fft(vir *x,int len,int loglen)
{
        
int i,j,s,e,t=1<<loglen;
        
for(i=0;i<loglen;i++)
        
{
                t
>>=1;
                s
=0;
                e
=s+t;
                
while(s<len)
                
{
                        vir a,b,wn(
1,0),wo(cos(Pi/t),-sin(Pi/t));
                        
for(j=s;j<s+t;j++)
                        
{
                                a 
= x[j]+x[j+t];
                                b 
= (x[j]-x[j+t])*wn;
                                x[j] 
= a;
                                x[j
+t] = b;
                                wn 
= wn*wo;
                        }

                        s 
= e+t;
                        e 
= s+t;
                }

        }

        change(x,len,loglen);
        
for(i=0;i<len;i++)
                x[i].re
/=len;
}int main()
{
        
char a[100005],b[100005];
        
int i,len1,len2,t,over,len,loglen;
        
        
while(scanf("%s%s",a,b)!=EOF)
        
{
                len1 
= strlen(a)<<1;
                len2 
= strlen(b)<<1;
                len 
= 1;
                loglen 
= 0;
                
while(len<len1)
                
{
                        len
<<=1;
                        loglen
++;
                }

                
while(len<len2)
                
{
                        len
<<=1;
                        loglen
++;
                }

                
for(i=0;a[i]!='\0';i++)
                
{
                        x1[i].re 
= a[i]-'0';
                        x1[i].im 
= 0;
                }

                
for(;i<len;i++)
                        x1[i].re 
= x1[i].im = 0;
                
for(i=0;b[i]!='\0';i++)
                
{
                        x2[i].re 
= b[i]-'0';
                        x2[i].im 
= 0;
                }

                
for(;i<len;i++)
                        x2[i].re 
= x2[i].im = 0;
                fft(x1,len,loglen);
                fft(x2,len,loglen);
                
for(i=0;i<len;i++)
                        x1[i] 
= x1[i]*x2[i];
                dit_fft(x1,len,loglen);
                
for(i=(len1+len2)/2-2,over=loglen=0;i>=0;i--)
                
{
                        t 
= x1[i].re + over + 0.5;
                        a[loglen
++= t%10;
                        over 
=  t/10;
                }

                
while(over)
                
{
                        a[loglen
++= over%10;
                        over 
/= 10;
                }

                
for(loglen--;loglen>=0&&!a[loglen];loglen--);
                
if(loglen<0)
                        putchar(
'0');
                
else
                        
for(;loglen>=0;loglen--)
                                putchar(a[loglen]
+'0');
                putchar(
'\n');
        }

        
return 0;
}

posted on 2009-04-18 15:59 此最相思 阅读(1761) 评论(6)  编辑 收藏 引用

评论

# re: hdu 1402 A * B Problem Plus 2009-10-13 20:18 zhou

这题真难呀!!!!  回复  更多评论   

# re: hdu 1402 A * B Problem Plus 2009-10-13 20:20 啊是

嗯  回复  更多评论   

# re: hdu 1402 A * B Problem Plus 2009-10-13 20:35 zhou

回复这么快!!! ORZ ORZ!!!  回复  更多评论   

# re: hdu 1402 A * B Problem Plus 2009-10-13 20:36 啊是

连接到Q了呀  回复  更多评论   

# re: hdu 1402 A * B Problem Plus 2010-01-16 00:43 abilitytao

请问有什么这方面的资料吗?我最近也想研究这个问题 希望能和你交流^_^
我的QQ是 64076241  回复  更多评论   

# re: hdu 1402 A * B Problem Plus 2011-04-03 23:13 xiaomai

这题,太恶心了  回复  更多评论   


只有注册用户登录后才能发表评论。
【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理