posts - 76,  comments - 621,  trackbacks - 0
05 2011 档案
进度2011/05/31
posted @ 2011-05-31 19:36 megax 阅读(261) | 评论 (6)  编辑
修正bug中...
posted @ 2011-05-30 16:57 megax 阅读(186) | 评论 (2)  编辑
大批量替换
posted @ 2011-05-27 10:54 megax 阅读(180) | 评论 (0)  编辑
FanType 0.20版本      摘要: 其实这是一个比较重要的版本,在这个版本里面我对内核做了一些改动。

1. 实现了多个选区的操作。操作如下:
按住Ctrl键的同时,鼠标选取文本或者点击位置,我把这个操作称之为添加一个锚点,
多个锚点可以同时添加文本,同时删除所选取的文本,也可以把当前所有的选区都拷贝
到剪贴板。不过,这个功能似乎有点鸡肋。当初想做它的主要目的是位snippt做准备。

2. 查找和替换的代码完工。你可以完美的对$和\n进行操作,不过我还没做充分的测试。
直观正确的操作是这样的:
$只匹配行尾
\n匹配EOL
那么你可以使用$对每一行追加文本,去除空行就是替换掉^\n等等  阅读全文
posted @ 2011-05-25 23:00 megax 阅读(1405) | 评论 (13)  编辑
null
posted @ 2011-05-24 23:33 megax 阅读(161) | 评论 (1)  编辑
多选区完成。
posted @ 2011-05-20 20:27 megax 阅读(168) | 评论 (1)  编辑
多选区支持
posted @ 2011-05-19 23:14 megax 阅读(239) | 评论 (2)  编辑
FanType 0.12
posted @ 2011-05-18 22:23 megax 阅读(171) | 评论 (1)  编辑
无题
posted @ 2011-05-17 12:28 megax 阅读(180) | 评论 (1)  编辑
FanType 0.11版本
posted @ 2011-05-12 21:05 megax 阅读(326) | 评论 (5)  编辑
FanType 0.10版本
posted @ 2011-05-09 22:32 megax 阅读(353) | 评论 (8)  编辑