c++实例研究

从0开始

  C++博客 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  104 随笔 :: 0 文章 :: 20 评论 :: 0 Trackbacks

10 2010 档案

     摘要: 算法,包含的问题很多。解决一个算法的过程,是一个工程的过程。不仅需要从数学角度,获得抽象,获得问题可解性,以及复杂度的相关估计,还需要用语言,库,系统调用将其实现,这就需要一些积累的经验。两者共同决定着一个算法问题的解决是否有效,是否优雅,是否可维护,是否易扩展。  阅读全文
posted @ 2010-10-31 20:53 elprup 阅读(436) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-28 12:29 elprup 阅读(192) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-27 23:27 elprup 阅读(1186) | 评论 (4)  编辑

posted @ 2010-10-27 20:37 elprup 阅读(166) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-27 17:41 elprup 阅读(279) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-27 17:35 elprup 阅读(686) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-25 21:57 elprup 阅读(306) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-25 10:18 elprup 阅读(447) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-25 10:02 elprup 阅读(500) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-25 09:59 elprup 阅读(314) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-25 09:55 elprup 阅读(191) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-23 14:43 elprup 阅读(200) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-23 14:14 elprup 阅读(323) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-22 20:25 elprup 阅读(183) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-21 16:28 elprup 阅读(937) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-16 09:21 elprup 阅读(215) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-15 09:30 elprup 阅读(339) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-15 09:29 elprup 阅读(282) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-08 14:44 elprup 阅读(348) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-08 13:37 elprup 阅读(317) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-08 11:40 elprup 阅读(268) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-08 09:45 elprup 阅读(381) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-08 09:44 elprup 阅读(467) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-02 14:46 elprup 阅读(1339) | 评论 (2)  编辑

posted @ 2010-10-02 11:48 elprup 阅读(147) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-01 20:38 elprup 阅读(235) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-01 15:26 elprup 阅读(268) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2010-10-01 09:31 elprup 阅读(275) | 评论 (0)  编辑