Benjamin

静以修身,俭以养德,非澹薄无以明志,非宁静无以致远。
随笔 - 378, 文章 - 0, 评论 - 196, 引用 - 0
数据加载中……

06 2009 档案

WINCE及MOBILE常用代码
     摘要: CE平台对话框全屏代码及打开、隐藏输入法面板代码等常用代码  阅读全文

posted @ 2009-06-26 16:00 Benjamin 阅读(3384) | 评论 (4)  编辑

地图数据交换格式简要说明
     摘要: 地图数据交换格式简要说明  阅读全文

posted @ 2009-06-25 16:20 Benjamin 阅读(649) | 评论 (0)  编辑

MID及MIF格式说明
     摘要: MID及MIF格式说明  阅读全文

posted @ 2009-06-23 15:53 Benjamin 阅读(2753) | 评论 (0)  编辑

C++之virtual functions(虚函数)实现细节及相关概念
     摘要: C++虚函数实现细节及相关概念  阅读全文

posted @ 2009-06-13 17:38 Benjamin 阅读(2421) | 评论 (0)  编辑

MapX5.02.25及破解文件
     摘要: MapX5.02.25及破解文件  阅读全文

posted @ 2009-06-11 14:39 Benjamin 阅读(6106) | 评论 (8)  编辑

混用C和C++代码
     摘要: 如何混用C和C++代码  阅读全文

posted @ 2009-06-06 16:40 Benjamin 阅读(2014) | 评论 (1)  编辑

virtual friend的实现
     摘要: virtual friend的实现  阅读全文

posted @ 2009-06-03 22:40 Benjamin 阅读(483) | 评论 (0)  编辑