newplan

阿基米德在洗澡時發現浮力原理,高興得來不及穿㆖褲子,跑到街㆖大喊:Eureka(我找到了)。
posts - 39, comments - 26, trackbacks - 0, articles - 4
  C++博客 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理
stack   segment para    stack   'stack'
        db      256     dup(0)
stack   ends
;
data    segment    para    
public    'data'
buffer    db    16h dup(0)
bufpt1    dw    
0
bufpt2    dw    
0
kbflag    db    
0

prompt    db    
'---kbd_io program begin ---',13,10,'$'
scantab    db    0,0,'1234567890-=',0,0
    db    'qwertyuiop[]',0dh,0
    db    'asdfghjkl;',0,0,0,0
    db    'zxcvbnm,./',0,0,0
    db    ' ',0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    db    '789-456+1230.'
even
shiftab    db    
0,0,'!@#$%^&*()_+',0,0
    db    'QWERTYUIOP{}',0dh,0
    db    'ASDFGHJKL:"',0,0,0
    db    'ZXCVBNM<>?',0,0,0
    db    ' ',26 dup(0)
even
oldcs9    dw    ?
oldip9    dw    ?
data    ends
;
code    segment    para    
public    'code'
start    proc    far
    assume    cs:code,ds:data
    push    ds
    mov    ax,
0
    push    ax
    mov    ax,data
    mov    ds,ax

    cli
    mov    al,
09
    mov    ah,35h
     
int    21h
    mov    oldcs9,es
    mov    oldip9,bx         ;保存中断
    
    push    ds
    mov    dx,offset kbint
    mov    ax,seg    kbint
    mov    ds,ax
    mov    al,
09
    mov    ah,25h
    
int    21h
    pop    ds                ;设置中断

    in    al,21h
    
and     al,0fdh
    out    21h,al

        mov     dx,offset prompt
    mov    ah,
09
    
int     21h
    sti
forever:
    
call    kbget
    test    kbflag,80h
    jnz    endint
    push    ax
    
call    dispchar
    pop    ax
    cmp    al,0dh
    jnz    forever
    mov    al,0ah
    
call    dispchar
    jmp    forever
endint:
    mov    dx,oldip9
    mov    ax,oldcs9
    mov    ds,ax
    mov    al,09h
    mov    ah,25h
    
int    21h

    ret
start    endp
kbget    proc    near
    push    bx
    cli
    mov    bx,bufpt1
    cmp    bx,bufpt2
    jnz     kbget2
    cmp    kbflag,80h
    jz    kbget3
    sti
    pop    bx
    jmp    kbget
kbget2:
    mov    al,[buffer
+bx]
    inc    bx
    cmp    bx,
16
    jc    kbget3
    mov    bx,
0
kbget3:
    mov    bufpt1,bx
    pop    bx
    ret
kbget    endp
;
------------------------------------------------------------
kbint    proc     far
    push    bx
    push    ax
;
    in    al,60h
    push    ax
    in    al,61h
    
or    al,80h
    out     61h,al
    
and    al,7fh
    out    61h,al
;
    pop    ax
    test    al,80h
    jnz    kbint5
        cmp     al,
42
         jz     left_shif
        cmp     al,
54
         jz     right_shif
        test    kbflag,03h    ;判断shif键是否按住            
        jnz     press_shif
        mov     bx,offset scantab
    xlat    scantab
    cmp    al,
0
    jnz    kbint4
    mov    kbflag,80h
    jmp    kbint2

left_shif:  
        
or    kbflag,01h
        jmp   kbint2
right_shif:
        
or    kbflag,02h
        jmp   kbint2

press_shif:
            mov     bx,offset shiftab
        xlat    shiftab
        cmp        al,
0
        jnz        kbint4
        mov        kbflag,80h
        jmp        kbint2
        
kbint4:
    mov    bx,bufpt2
    mov    [buffer
+bx],al
    inc     bx
    cmp    bx,
16
    jc    kbint3
    mov    bx,
0
kbint3:
    cmp    bx,bufpt1
    jz    kbint2
    mov    bufpt2,bx
kbint5: 
        cmp     al,0aah
    jz    kbint1
    cmp    al,0b6h
    jz    kbint1
    jmp    kbint2
kbint1: mov     kbflag,
0
kbint2:
    cli
    mov    al,20h
    out    20h,al
    pop    ax
    pop    bx
    sti    
    iret
kbint    endp
;
dispchar    proc    near
    push    bx
    mov    bx,
0
    mov    ah,0eh
    
int    10h
    pop    bx
    ret
dispchar    endp
;
code    ends
    
end    start


只有注册用户登录后才能发表评论。
【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理