CK4918

如果你看到面前的阴影,别怕,那是因为你的背后有阳光

  C++博客 :: 首页 :: 联系 :: 聚合  :: 管理
  8 Posts :: 0 Stories :: 1 Comments :: 0 Trackbacks

常用链接

留言簿(1)

我参与的团队

搜索

  •  

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜

linux/unix

posted @ 2007-12-24 09:27 成彭无敌 阅读(975) | 评论 (0)  编辑

posted @ 2007-11-15 17:44 成彭无敌 阅读(169) | 评论 (0)  编辑

     摘要: 每个进程除了有一进程I D之外,还属于一个进程组,进程组是一个或多个进程的集合。每个进程组有一个唯一的进程组I D。进程组I D类似于进程I D——它是一个正整数,并可存放在p i d _ t数据类型中。函数g e t p g r p返回调用进程的进程。  阅读全文
posted @ 2007-10-13 15:16 成彭无敌 阅读(175) | 评论 (1)  编辑

     摘要: linux下find命令使用  阅读全文
posted @ 2007-09-28 14:35 成彭无敌 阅读(770) | 评论 (0)  编辑

     摘要: emacs 安装ecb  阅读全文
posted @ 2007-09-28 14:23 成彭无敌 阅读(1498) | 评论 (0)  编辑