visualfc

  C++博客 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  42 随笔 :: 0 文章 :: 119 评论 :: 0 Trackbacks

2008年12月29日 #

     摘要: 在LUA中进行GUI程序设计,可以选择的GUI库一般有wxLua和IupLua。wxLua具备典型的面向对象风格,功能相对强大。而IUP的LUA绑定则非常简洁易用。本文主要介绍IupLua。  阅读全文
posted @ 2008-12-29 22:43 visualfc 阅读(11026) | 评论 (4)编辑 收藏