tianxuyuan

I wish

#include<stdio.h>
void main()
{
  int day;
  for(day=1;day<=365;day++)
      printf("I wish you happy everyday!\n");
}

posted on 2007-05-06 14:26 田旭园 阅读(613) 评论(2)  编辑 收藏 引用

Feedback

# re: I wish 2007-05-06 18:56 sandy

呵呵~(表示开心的习惯)  回复  更多评论   

# re: I wish 2007-05-07 07:41 深蓝色的音符

学习编程来自娱自乐还是很开心 :D  回复  更多评论   


只有注册用户登录后才能发表评论。
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理