posts - 311, comments - 0, trackbacks - 0, articles - 0
  C++博客 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理
每次编译会有大量的warning LNK4099: PDB 'vc80.pdb' was not found警告信息,

虽然不影响程序的正常运行,但是总是让人看着不爽,经过一番努力终于搞定,
原因:
1.依赖的静态库文件没有打开日志生成开关

2.依赖的静态库原来的编译路径被改变