OldJiang.com

浩毛的博客

OldJiang.com
posts - 14, comments - 81, trackbacks - 0, articles - 0
  C++博客 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理

服务器开发

posted @ 2011-08-11 11:22 浩毛 阅读(2797) | 评论 (0)  编辑 |

posted @ 2011-06-20 01:25 浩毛 阅读(17122) | 评论 (23)  编辑 |

     摘要: SOA:Service-oriented architecture
最近在做游戏服务器引擎,查了不少有关SOA的设计方面的资料。发现JAVA世界有相当多的技术标准。
其中比较好的是OSGi ,OSGi技术是面向Java的动态模型系统。
参考它的思路,结合C++语言的特点,我将一个服务器基础框架设计成了这样一种  阅读全文

posted @ 2010-12-29 00:31 浩毛 阅读(2648) | 评论 (1)  编辑 |

posted @ 2010-08-30 11:35 浩毛 阅读(8169) | 评论 (12)  编辑 |

posted @ 2010-07-06 00:06 浩毛 阅读(9529) | 评论 (13)  编辑 |

posted @ 2010-06-08 14:28 浩毛 阅读(1902) | 评论 (0)  编辑 |

posted @ 2010-04-22 16:16 浩毛 阅读(5516) | 评论 (6)  编辑 |

OldJiang.com