janvy

编程是一门技术,更是一门艺术!!!
posts - 12, comments - 1, trackbacks - 0, articles - 0

C/C++

     摘要: 读取和设置xml配置文件是最常用的操作,试用了几个C++的XML解析器,个人感觉TinyXML是使用起来最舒服的,因为它的API接口和Java的十分类似,面向对象性很好。  阅读全文

posted @ 2010-03-23 18:28 janvy 阅读(869) | 评论 (0)  编辑 |

     摘要: 高质量C++编程中关于内存管理的方方面面!  阅读全文

posted @ 2009-06-23 09:36 janvy 阅读(305) | 评论 (0)  编辑 |

     摘要: 本篇文章主要介绍宽字符串和标准字符串的互相转换,对中文处理非常有用,标准字符串如果想输出一个单汉字需要连续输出两个字节,比较麻烦,下面给出一个完整的转换程序.  阅读全文

posted @ 2009-06-15 14:50 janvy 阅读(2116) | 评论 (1)  编辑 |