Cpper
C/C++高级工程师 Android高级软件工程师 IT集成工程师 音频工程师 熟悉c,c++,java,c#,py,js,asp等多种语言 程序猿
#include <QString>
#include 
<QtPlugin>
#include 
<QObject>

struct AddonInfo
{
    QString name;
    QString description;
    QString version;
    QString author;
};

class AddonInterface : public QObject
{
    Q_OBJECT
public:
    
virtual ~AddonInterface() {}
    
virtual AddonInfo addonInfo()const { return AddonInfo(); }
};

Q_DECLARE_INTERFACE(AddonInterface,
"com.ppx.addon.interface/1.0")

class AddonInterfaceIMPL : public AddonInterface
{
    Q_OBJECT
public:
    AddonInfo addonInfo()
const;

#if QT_VERSION >= 0x050000
    Q_PLUGIN_METADATA(IID 
"com.ppx.addon.interface")
    Q_INTERFACES(AddonInterface);
#endif 
};

#include "addon.h"
#if QT_VERSION < 0x050000
Q_EXPORT_PLUGIN2(FilterInterface,plugin)
#endif // QT_VERSION < 0x050000

AddonInfo AddonInterfaceIMPL::addonInfo()const
{
    AddonInfo addon;
    addon.name = "MyAddOn";
    addon.author = "Coder";
    addon.description = "Description";
    addon.version = "1.0";
    return addon;
}

使用
#include <qplugin.h>
#include <qpluginloader.h>
#include <qdebug>
#include "addon.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    QCoreApplication a(argc, argv);

    QPluginLoader loader("addon.dll");
    qDebug()<<"load plugin :"<<loader.load();

    auto object = loader.instance();
    qDebug() << "object:" << object;
    if (object)
    {
        AddonInterface* face = qobject_cast<AddonInterface*>(object);
        qDebug() << "face ptr:"<<face;
        auto info = face->addonInfo();
        qDebug() << info.author << " " << info.description << " " << info.name << " " << info.version;
    }

    return a.exec();
}

posted on 2019-08-23 17:49 ccsdu2009 阅读(27) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: QT编程

只有注册用户登录后才能发表评论。
【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理