qiezi的学习园地

AS/C/C++/D/Java/JS/Python/Ruby

  C++博客 :: 首页 :: 新随笔 ::  ::  :: 管理 ::
D语言的模板使用非常方便灵活,受够了C++模板编写之苦的同学们可以感受一下D语言的模板,下面先展示一个D语言编写的多分派委托类,在我的旧BLOG上曾经写过一个C++版本的,整个过程感觉非常痛苦。。。

闲话少说,请看代码:

import std.stdio;


template DelegateHandlers(HandlerType, FunctionType)
{
    HandlerType[] handlers;
    FunctionType[] functions;

    
void opAddAssign(HandlerType h)
    {
        handlers.length 
= handlers.length + 1;
        handlers[length
-1= h;
    }
    
void opAddAssign(FunctionType f)
    {
        functions.length 
= functions.length + 1;
        functions[length
-1= f;
    }
}

template Delegate(Ret)
{
    
class Delegate
    {
        alias Ret 
delegate () HandlerType;
        alias Ret function () FunctionType;
        mixin DelegateHandlers
!(HandlerType, FunctionType);

        
static if(is(Ret: void))
        {
            
void opCall ()
            {
                
foreach (HandlerType handler; handlers)
                    handler ();
                
foreach (FunctionType _function; functions)
                    _function ();
            }
        }
        
else
        {
            Ret opCall ()
            {
                Ret ret;
                
foreach (HandlerType handler; handlers)
                    ret 
= handler ();
                
foreach (FunctionType _function; functions)
                    ret 
= _function ();
                
return ret;
            }
        }

    }
}

template Delegate(Ret, Arg1)
{
    
class Delegate
    {
        alias Ret 
delegate (Arg1) HandlerType;
        alias Ret function (Arg1) FunctionType;
        mixin DelegateHandlers
!(HandlerType, FunctionType);

        
static if(is(Ret: void))
        {
            
void opCall (Arg1 a1)
            {
                
foreach (HandlerType handler; handlers)
                    handler (a1);
                
foreach (FunctionType _function; functions)
                    _function (a1);
            }
        }
        
else
        {
            Ret opCall (Arg1 a1)
            {
                Ret ret;
                
foreach (HandlerType handler; handlers)
                    ret 
= handler (a1);
                
foreach (FunctionType _function; functions)
                    ret 
= _function (a1);
                
return ret;
            }
        }

    }
}


class Test
{
    
void test ()
    {
        writefln (
"Test.test");
    }
    
int test1 ()
    {
        writefln (
"Test.test1");
        
return 1;
    }
    
void test2(int v)
    {
        writefln (
"Test.test2");
    }
    
int test3(int v)
    {
        writefln (
"Test.test3");
        
return 7;
    }
}

void test_func ()
{
    writefln (
"test_func");
}
int test_func1 ()
{
    writefln (
"test_func1");
    
return 2;
}
void test_func2(int v)
{
    writefln (
"test_func2");
}
int test_func3(int v)
{
    writefln (
"test_func3");
    
return 9;
}

void main()
{
    Test t 
= new Test;

    alias Delegate
!(void) DDD;
    DDD d 
= new DDD;
    d 
+= &t.test;
    d 
+= &test_func;

    d ();

    alias Delegate
!(int) DDD1;
    DDD1 d1 
= new DDD1;
    d1 
+= &t.test1;
    d1 
+= &test_func1;

    
int a = d1 ();
    assert (a 
== 2);

    alias Delegate
!(voidint) DDD2;
    DDD2 d2 
= new DDD2;
    d2 
+= &t.test2;
    d2 
+= &test_func2;

    d2 (
1);

    alias Delegate
!(intint) DDD3;
    DDD3 d3 
= new DDD3;
    d3 
+= &t.test3;
    d3 
+= &test_func3;

    
int b = d3 (2);
    assert (b 
== 9);
}

非常干净,非常简洁,不是吗?这个只花了我10分钟时间来写。。。

D语言的委托非常高效,有兴趣的可以测试一下通过委托和直接调用之间的性能差别。上面这个自己实现的多分派委托类,效率也非常高,我的测试结果是对于性能的影响几乎可以忽略。想起那个历尽千辛万苦实现的C++多分派委托类,实现复杂、调试费时、运行效率还很低,每每一想到这心里那个难受啊。。。。

再来看一下D语言强大的静态检查机制:

template XXX (int v)
{
    
int n = v;
    
static assert (v > 3);
}

void main ()
{
    
int n;
    n 
= XXX!(4).n; // OK
    n = XXX!(3).n; // 编译错误
}

同样很漂亮。

如果你觉得提示信息不够友好,可以修改为:

template XXX (int v)
{
    
int n = v;
    
static if (v <= 3)
        pragma (msg, 
"template value must > 3");
    
static assert (v > 3);
}

这是编译时的错误提示:

Compiling test.d ...
template value must > 3
D:\workspace\dace\test.d(94): static assert  (3 > 3) is false
D:\workspace\dace\test.d(173): template instance test.XXX!(3) error instantiating

我想以后有可能会扩充pragma,支持错误输出,这样就不用写重复的语句了,可以简化成这样:
template XXX (int v)
{
    
int n = v;
    
static if (v <= 3)
        pragma (error, 
"template value must > 3");
}

这样看起来更好。不过目前有很多重要特性要实现,这种玩意可能要很久以后才会加入了。
posted on 2005-11-11 17:13 qiezi 阅读(576) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: 学习方向D